peeral.com

Kɗl: Aamadu Malal Gey (www.pulaar.org), Senegaal.

Ceerno SayduAlhajji Saydu Nuuru Taal, ceernaajo ganndo ganndaaɗo nder duunde Afrik, ko taani mum (taanum) Alhajji Umar Taal. Cuddiiɗo makko wonnoo ko gooto e ɓiɓɓe Alhajji Maalik Sih to Tiwaawoon. O yiyi aduna ko e hitaande 1862, o yalti mo ko e 1980. O wuurii duuɓi teemedere e duuɓi sappo-e-jeetati (118).

E fawaade e ganndal makko boleeji diine Lislaam, addani mo wonde tuugneteeɗo baŋ-yoo-baŋ nder duunde Afrik e ko yalti ɗum. O tawtoraama tigi daartol leydi Senegal. Ko Alhajji Saydu Nuuru Taal ñiiɓnunoo jokkondiral keeringal hakkunde ɓesngu Alhajji Umar Taal e ɓesngu Alhajii Maalik Sih to Tiwaawoon.

Nde mawniraaɓe makko Aamadu Muntaqaa Seek Umar to Ɓoggee e Muntaqaa Ɗaahaa Seek Umar to Luga njalti aduna, ko kaŋko Alhajji Saydu Nuuru Taal renndini ɓesnguuji maɓɓe o waɗi ɓe kaɓɓol gootol. Ko ndeen o fooɗi Ceerno Muntaqaa Aamadu e minñi mum Ceerno Umar Taal to Ɓoggee o waɗi e njiimaandi makko. O fooɗi kadi Sheek Umar Muntaŋaa Ɗaahaa e miñiraaɓe mum Habiibu Muntaqaa Ɗaahaa e Muttaar Muntaqaa Ɗaahaa, to Luga, o waɗi e njiimaandi makko.
O fayi Niijeriyaa, o fooɗi toon ɓesngu mawniiko Aamadu Habiibu Nuuru, oon woni Makki Habiibu Nuuru e ɓiy mum Saydu Makki Nuuru. O fayi Ndar, o fooɗi ɓesngu bandiiko debbo Faaɗima Najiiru Sheek Umar, ɓeen ngoni : Najiiru Lih, Aamadu Najiiru Lih, Saydu Nuuru Lih, Habiibu Lih, Sheek Umar Lih.

O renndini ɓe kamɓe fof, o holli ɓe laawol jokkere enɗam hakkunde maɓɓe e hakkunde maɓɓe e juulɓe. O holli ɓe yiɗde taaniiɓe Sheek Umar ɗo tolninoo e dental ɓesngu mum, kala ɗo waawi wonde e jookli aduna o.

Alhajji Saydu Nuuru Taal ko jokam-leño mo hono mum weeɓaani. Yo Alla ɓuuɓnu ƴiye makko, naatna mo Aljanna, kaŋko e maayɓe juulɓe kala. Yo en ɓooy duwanaade mo e sakkanaade mo.

Aamadu Malal Gey
Njaatige F.Ɓ. to Ndakaaru

www.peeral.com 

Banndiraaɓe, ɓaawo men addande on callalal binndanɗe Cerno Tafsiir Jallo (1 haa 3) fii taariika Fulɓe... hannde fuɗɗitoren winndannde 4.

Janngu dortal (Read more)

Suudaan ko leydi ɗuuɗundi leƴƴi e perndamji (pine), ɗum addi ndi wonude ɗuuɗundi ɗemɗe e ndonuuji.

Janngu dortal (Read more)...

Moodi Majjam, ko sagata (derkeejo) yimoowo e ɗemɗe ɗuuɗuɗe tawtude Fulfulde, ɗemngal makko neeniwal.

Janngu dortal (Read more)...