Laamu Fombina malla Aadamawaa lorii (yiiltike) waɗii taariika himmuka bee heɓuki baawɗe firuki (fassirki) deftere Alqur'aana Seniinde nden faago Fulfulde.

Deftere Alqur’aana  ɗum (ko) deftere marnde tedduure (daraja) haa ummatoore juulɓe. Nde firaama nder ɗemɗe goɗɗe (feere feere) ɗuuɗɗe nder duuniyaaru. Ha nder duunde Afrika nde firaama nder ɗemɗe bano Swahilinkoore, Hawsaare e Yorubaare.

Non kadi Fulɓe lesɗe Muritani e ɓe Burkina Faso fassiriino (firiino) nde yahgo Fulfulde. Nden lesdi Najeeriya boo (kadi) jonta heɓiii jaalorgal firugo nde deftere seniinde he Fulfulde.

Kuugal firugo deftere nden fuɗɗanooma diga wakkati laamu - mo Alla hinni - Laamiiɗo Aliyyu Musɗafaa, amma (kono) ngal heɓaayi timmineeki nder ngurrndam makko, sey e les laamu ɓiyiiko - mo Alla ɓangi (toowni) tedduure mum- Laamiiɗo Barkinɗo Aliyyu Musɗafaa.

Deftere nden wurtinaama (yaltinaama) ha lamar moƴƴuka, mawka, yusɓinaaka he Alat yawtunde, 24/07/2011. Mo Allah ɓangi tedduure mum, Laamiiɗo Juulɓe lesdi Najeeriya, oon woni Sulɗaan Sokkoto, Alhaji Sa'ad Abubakar Tataɓo, o ardake welo-welo (ceremony) wurtinki Ddeftere ngon.

Nder yewtere maako ha lamar kan Sulɗaanjo on wii fassirki deftere Alqur’aana  faago e Fulfulde wallitay masin (sanne) kuugal faamtinki wolwooɓe Fulfulde diina lislaama. O wii jonta ko ɓuri wemmbugo ummatoore ni ɗum (ko) soynde (anngal) faamuki diina mum’en bano haani. Ngam maajum fassirki deftere nden no (ɗon) mari himmere mawnde sanne.

Kanko bo Laamiiɗo Aadamawa, Alhaji Barkinɗo Aliyyu Musɗafaa nder jawaabuwol maako o wii ngam yiigo bote kuugal fassirki ɗe deftere nden mari, waɗi o daranii ngal masin diga nde o ronti laamu Baabiraawo maako  - mo Alla hinni Laamiɗo Aliyyu Musɗafaa puɗɗunooɗo kuugal ngal, amma Allah muuyaayi o yi'a ragare (timmoode) maagal.

Hoɗɓe tedduɓe warii ha lamar tariiikayankeeha kan, nder maɓɓe no hawti ballo (vice) Ardiiɗo lesdi Najeeriya, Muhammad Namadi Sambo, Hooreejo lomtiiɓe to suudu diidaaɗi lesdi Najeeriya, Aminu Waziri Tambuwal, Ngomnaajo Jiha (diiwal) Kebbi, Saidu Nasamu Dakin Gari, non bo e lamlamɓe diga lesdi Najeeriya e Kamaru. Lomtiiɓe Tabital Pulaaku International kadi tawaama ha lamar kan, nder maɓɓe ko Ardiiɗo Tabital Pulaaku ɓoymaajo (former), Alhaji Kadiri Yahya.

Lamar kan timminaama nder jam, amma jabruɗe reento cemmbiɗɗe waddaama  ngam mooɓtorde nden waawa waɗugo to Laamiiɗo Mustafa Polo ground  nder galluure (nokkuure) Yola. Yimɓe ɗuuɗɓe haɗaama naatuki nder nokkuure nden ngam yiigo boneeji (kalluɗi) soynde reento ɗi lesdi

Najeeriya yiidata jonta ba (wa) ko nanndi he futtuki bugannɗe (bombs) ha gallluure Maiduguri, laamorde diiwal Borno e ma (kadi) nokkuuje goɗɗe nder lesdi ndin.

Jooni deftere Alqur’aana  firaande nden e ɗemngal Fulfulde ɗon (no) yeeyee (sorree) ha Sifakaare Laamiɗo Aadamawaa e kadi ha bankiiru Zenith Bank, e to lise (calɗi) maaru woni fuu. Coggu mayre ko ujune tati Naira (N 3000).

Kɗl: Ya’u Siwto Gembu (Radio Gotel), ϒoola (Yola), Diiwal Aadamawaa, Najeeriya.