Taalol: Yahdu wonaa yoolaare

Aali resi debbo. Ɓe ngondi lebbi jeegom. Debbo oo ɓami reedu. Aali ɗannii, yahi safaari. Debbo oo jibini caggal (ɓaawo) makko ɓiɗɗo gorko.
Ɓiɗɗo oo mawni haa dañi duuɓi noogas e pawdi, Aali artaani. Aali woni njananiri duuɓi noogas e lebbi, hay batte dañaani. O tampii, o yiɗii hootude, kono hay ko o hootiri o jogaaki.

Tewru fow...

Freetown: Doftooruujo goo kadi lutti e EbolaDawrugolFreetown: Doftooruujo goo kadi lutti e E...

Ko yurmi waɗi kadi nder leydi Sarlon. Maayde Dr. Olivette Buck accidii yimɓe ɗuuɗuɓe e bojji nd [ ... ]

Gine: No ñawu wiriis Ebola fewndori Diiwal PitaDawrugolGine: No ñawu wiriis Ebola fewndori Diiw...

Diiwal Pita : ñannde 14 sutambar feƴƴuɗo, men yewtiduno e Dr. Paate Bari, ardiiɗo labutaane per [ ... ]

Gine: Tintidal AfrikaGine: Tintidal "Ndane Seelenke Jallo", b...

Ñannde 14 -09-2008 nder Antwerpen, Peeral tintiduno e mawɗo tedduɗo toppitiiɗo janngingol fulful [ ... ]

Taalol: Yahdu wonaa yoolaareTaaliTaalol: Yahdu wonaa yoolaare

Aali resi debbo. Ɓe ngondi lebbi jeegom. Debbo oo ɓami reedu. Aali ɗannii, yahi safaari. Debbo oo [ ... ]

Taali Fulɓe Najeeriya (1): Taalol  Dulle  Wulle  TaaliTaali Fulɓe Najeeriya (1): Taalol Dulle...

Banndiraaɓe tedduɓe, iwde hannde, en njanngan Fulfulde, njanngiren nde taali ɗi C. Abbaas Nguura, [ ... ]

Gine: No Fuuta daɗirta fitinaaji laamu Alfaa Konnde? Janngannde Fulɓe Sarlon (timmoode)DawrugolGine: No Fuuta daɗirta fitinaaji laamu A...

Ado en naatande winndannde timminirde ndee, anndinen tawo ɓe faandiɗen ɓen si en wi’ii Fulɓe S [ ... ]

Najeriya: Ndaa Seyo Mawngo! Abbaas Nguura naatii PeeralKABAARUNajeriya: Ndaa Seyo Mawngo! Abbaas Nguur...

Banndiraaɓe tedduɓe, Peeral no mari seyo/weltaare mawngo nde Joomiraawo ɓesdani en neɗɗo gollan [ ... ]

England-Sarlon: Liyonaajo wontuɗo “Jihaadiyanke” waraama nder SuuriyaKABAARUEngland-Sarlon: Liyonaajo wontuɗo “Jihaa...

Ibrahima Kamara, oo suka kecco mo duuɓi 15 hoɗunooɗo Brighton, no innitii Khalil al-Britani, yahi [ ... ]

Gine: No Fuuta daɗirta fitinaaji laamu Alfaa Konnde (1)?DawrugolGine: No Fuuta daɗirta fitinaaji laamu A...

E nder perefektiirji Fuuta ɗin fow wano Maamun, Pita, Dalaba, Labe, Leelumaa, ɗii lebbi feƴƴuɗi [ ... ]

Hakkunde leyɗe ɗiɗi: Sarlon e Gine si faabo noddaama jemmaKABAARUHakkunde leyɗe ɗiɗi: Sarlon e Gine si fa...

Sagataa janngoowo fellaama Kenema, hakkunde najmndi 1:00 e 2:00 jemma tawi himo yalti ka yaasi soofu [ ... ]

Gine: Hanki yeesoojo UFDG on ka motooji waraama KonaakiriKABAARUGine: Hanki yeesoojo UFDG on ka motooji ...

Pottal Doole Gine Demokrasiyankooje (UFDG) no wondi e ko yurmi hannde sabu wareede Alhajji Aamadu Wu [ ... ]

Mali: Leyɗeele Hawtuɗe (UN/NU) Waranaama KoninkeejoDawrugolMali: Leyɗeele Hawtuɗe (UN/NU) Waranaama...

Leyɗeele Hawtuɗe (LH) mettinii sanne dow wareede koninkeejo Caadinaajo no gollaynoo to nano (soɓ [ ... ]

DawrugolSarlon: Yamiroore "Tonngeede" nder Cuuɗi...

Ngam ɓeydude huɓindaare e nguu ñawu Ebola, laamu Sarlon feƴƴinii yamiroore yo yimɓe leydii ndi [ ... ]

Gine :  Njaare Kammbanaama Ɓuri ko Waɗi SerekoreAfrikaGine : Njaare Kammbanaama Ɓuri ko Waɗi ...

Njaare ko hoɗo Fulɓe jeyaango Maamun, nder leydi Fuuta Jaloo. Yimɓe Alpha Conde meeɗii yanude e  [ ... ]

DawrugolGine: Honɗum bonnuɗen Alla si leɓtireɗen...

Ñawu Ebola halkoowu ngun, kañum kadi hino artirde Gine ka toɓɓe hooreeje yewteteeɗe e nder mija [ ... ]

Faabo-ɗee Fulɓe Santar Afrik re’aamaKABAARUFaabo-ɗee Fulɓe Santar Afrik re’aama

Si feddeeji daranaaki Fulɓe, ko teelɗuɓe haani daranaade ɓe. Hiɗen mari fedde Tabital Pulaaku k [ ... ]

Other Articles